Статичните глаголи в английския език не изразяват продължително извършващо се действие, а състояние. Ето защо те не образуват продължителни времена, те са non-continuous verbsЗа по-лесно запомняне така наречените stative /state/ verbs могат да се разделят в следните пет групи:

1. ГЛАГОЛИ ИЗРАЗЯВАЩИ ПРИТЕЖАНИЕ

 • HAVE  имам I have a headache. I have a problem.
 • OWN  притежавам   She owns a chain of hotels.
 • BELONG TO принадлежи на   It doesn`t belong to me.
 • POSSESS притежавам  Do you possess magical powers? 

2. ГЛАГОЛИ ИЗРАЗЯВАЩИ ЧУВСТВА, ЕМОЦИИ 

 • LIKE харесвам                                 I like the way you dance.
 • LOVE обичам                                   I love chocolate cake.
 • HATE мразя                                     I hate getting up early.
 • WANT искам                                    I want to be a film star.
 • PREFER предпочитам                   I prefer tea to coffee.
 • ADORE обожавам                          I adore my daughter.
 • NEED нуждая се, трябва ми        I need some fresh air. 

3. ГЛАГОЛИ СВЪРЗАНИ С УМА, РАЗУМА

 • KNOW знам, познавам                    I don`t know him.
 • UNDERSTAND разбирам                 I don`t understand the question.
 • REALISE осъзнавам                        I realise the problem.
 • BELIEVE вярвам                               Do you believe me?
 • AGREE съгласен съм                      I don`t agree with you.
 • THINK мисля                                     I think the film is great.
 • CONSIDER считам, смятам            I consider that man dangerous.
 • SUPPOSE предполагам                   I suppose you are Mr. Black.
 • MEAN имам в предвид                   What do you mean?
 • REMEMBER помня, спомням си    I remember seeing you for the first time.
 • FORGET забравям                             I forgot to buy some flowers.

4. ГЛАГОЛИ ОБОЗНАЧАВАЩИ ПЕТТЕ СЕТИВА 

 • SEE виждам                                       I see a beautiful garden.
 • HEAR чувам                                        I hear some music.
 • SMELL мириша                                  It smells awful.
 • TASTE вкусвам                                  It tastes good.
 • TOUCH докосвам                              I feel embarrassed when you touch me.

5. ДРУГИ ГЛАГОЛИ

 • SEEM изглежда                                It seems wonderful.
 • COST струва                                      How much does it cost?
 • CONSIST състои се                          It consists of three parts.
 • CONTAIN съдържа                           It contains poison.
 • OWE дължа                                        I owe everything to you.
 • DEPEND зависи от                           It depends on you.