Enter your keyword

post

Модални глаголи ≫ Might

Модални глаголи ≫ Might

MIGHT   

Might e модален глагол и се превежда може би ще

Използва се когато не сме сигурни какво ще направим в бъдеще

What are you doing tonight?         Какво ще правиш довечера? 

I am not sure. I might go to a pub or I might stay at home.                   

Не съм сигурен. Може да отида на кръчма, а може и да си остана в къщи.

I might come later.                         Може да дойда по– късно.

I might not come to the party.      Аз може да не дойда на партито. /още не знам, колебая се/

It might rain.                                 Може би ще вали.

He might be late.                         Той може би ще закъснее.


I might buy a new mobile phone.                      Може би ще си купя нов мобилен телефон.

  • Probably I will buy a new mobile phone.               Вероятно
  • Perhaps  I will buy a new mobile phone.               Може би
  • Maybe    I will buy a new mobile phone.                Може би