Expressing obligation – изразяване на задължение – ТРЯБВА

MUST

Must изразява много строго задължение, команда, заповед

Всички правилници, разпоредби, закони са написани с MUST

 • You must arrest him immediately! Трябва да го арестуваш незабавно! /това е заповед/
 • All passengers must go through the passport control. Всички пътници трябва да минат през проверка на паспорта. /разпоредба на летището/

В разговорния език MUST изразява силно лично отношение, на всяка цена

 • The film is wonderful! You must see it! Филмът е чудесен! Трябва да го гледаш!
 • That meal is delicious! You must try it! Това ястие е много вкусно! Трябва да го опиташ!

Сам си казвам, че нещо е неотложно и трябва да се свърши, сам си го налагам.

 • Oh, it’s 5 o’clock. I must pick up the children from school! О боже, 5 часа е! Трябва да взема децата от училище.
 • The house is in a mess. You are expecting guests. You are saying: I must tidy up quickly! Бързо трябва да подредя.

MUSTN`T – отрицателната форма се превежда не трябва. Изразява строга забрана.

 • You mustn`t leave the area. Не трябва да напускате района. /съдия на осъден, или на затворниците в затвора/
 • Родител може да забранява на детето си като използва mustn’t , за да подсили, че е строго и опасно нещо. You mustn`t touch the socket! Не трябва да пипаш контакта!

HAVE TO

Have to изразява ежедневни, рутинни служебни и домашни задължения.

Задължение наложено ни отвън, от друг човек, от закон. Налага ми се.

 • I have to clean the office and do the accounts. Трябва да изчистя офиса и да осчетоводя сметките.
 • He has to give a report every day. Той трябва да дава отчет всеки ден.nd cook and do all the housework. How boring! Трябва да заведа децата на училище, да сг
 • I have to take the children to school aотвя и да свърша цялата домакинска работа. Колко отегчително!
 • My husband has to do the shopping and pay the bills. Мъжът ми трябва да пазари и да плаща сметките.
 • I have to go. Трябва да тръгвам. /налага ми се/

Do I have to – питам какви ми са задълженията, трябва ли да го правя

 • Do I have to come to the meeting? Трябва ли да дойда на срещата?
 • Why does he have to get up early? Той защо трябва да става рано?
 • Why do you have to go? Защо трябва да тръгваш?

I don’t have to – не ми се налага, не е необходимо

Отнема задължението, никой не ме кара да го правя, само ако аз искам.

 • I don’t have to wear a uniform at work. Не ми се налага да нося униформа на работа.
 • She doesn’t have to work, because her husband is very rich. Не й се налага да работи, защото съпругът й е много богат.

SHOULD

Should се използва за даване на съвет, препоръка, лично мнение

Не е строго задължение – добре е да, би било добре да, хубаво е да

 • I should eat more vegetables. Хубаво е да ям повече зеленчуци.
 • You should lose some weight. Добре е да отслабнеш малко.

Много е типично да се използва заедно с глагола think

 • I think you should paint the bedroom in blue. Мисля, че трябва да боядисаш стаята в синьо.
 • I don’t think you should drive. You are drunk. Не мисля, че трябва да шофираш. Пиян си.
 • Do you think I should buy it? Мислиш ли, че трябва са го купя?

С въпроса Should I искам мнението, съвета на друг човек

 • Should I call him? Да му се обадя ли?
 • What should I do? Какво да правя?

SHOULDN’T – превежда се не трябва Използва се, за да се забрани нещо

 • You shouldn’t go there. It’s dangerous. Не трябва да ходиш там. Опасно е.
 • She shouldn’t let him treat her like a slave. Тя не трябва да му позволява да я третира като роб.

DON`T HAVE TO – НЕ ЗАБРАНЯВА, А ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

SHOULDN`T – ЗАБРАНЯВА

MUSTN`T – ЗАБРАНЯВА МНОГО СТРОГО

OUGHT TO

OUGHT TO е единственият модален глагол, след който има TO

Превежда се трябва, длъжен съм
Изразява морално задължение

По-сила и употреба е равен на SHOULD и може да се използва вместо него

 • I ought to warn her. Трябва да я предупредя.
 • The government ought to make laws against illegal drug import and distribution. Правителството трябва да приеме закони срещу нелегалния внос и дистрибуция на наркотици.