Enter your keyword

Курс по английски език

Система Jetstream нива A1, A2, B1, B2

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ, ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

С МИСИС БИЙН Е ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО!

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Може да учите индивидуално или полуиндивидуално двама души.

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ IELTS

Ако искате да учите в чужбина е необходимо да се явите на Accademic IELTS

bg-icon-box-2
ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ 12 КЛАС

Успешно представяне на матурата по английски език!

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ В2 FIRST

Вземете международно признат сертификат за владеене на езика!

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТ НА КЕЙМБРИДЖ ЗА МАЛКИТЕ НИ УЧЕНИЦИ

CAMBRIDGE YOUNG LERNERS има три нива:
STARTERS, MOVERS, FLYERS

КРАТЪК, РАЗГОВОРЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

BRUSH UP YOUR ENGLISH - ОПРЕСНИ АНГЛИЙСКИЯ СИ!
21 ЧАСА - 65 ЛЕВА!

Предстоящи курсове

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ

РАЗГОВОРНА НАСОЧЕНОСТ, УСТНО ПРЕВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

Методиката на преподаване в курсовете по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК включва УСТНО превеждане на изречения от български на английски, включващи различни времена и думи, като по този начин курсистите придобиват тренинг БЪРЗО да се изразяват в сегашно, минало и бъдеще време. Тези изречения са специално подбрани, чрез тях на всяко занятие се преговаря целия материал и се добавя новия. Тази повторяемост помага за трайното ЗАПАМЕТЯВАНЕ на думи и граматика и създава увереност при прилагането им в РЕАЛЕН РАЗОВОР.

Тази методика е на лингвиста Мишел Томас, който е световно известен със системата си за учене на чужди езици без учебници, само с устни упражнения, в които ПОСТЕПЕННО включва нови граматични правила и думи. Комбинацията от неговия метод и лесното и достъпно обяснение на правилата в английския език от нашите преподаватели правят обучението при нас високо ефективно, ИНТЕРЕСНО и РАЗЛИЧНО.

Обучението в курсовете ни по английски език за възрастни се провежда по системата JETSTREAM издание на

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА СИСТЕМА JETSTREAM  

На гърба на всеки учебник ще намерите код, с който можете да се регистрирате в онлайн платформата на издателството Helbling Languages и да свалите интерактивен учебник на вашия компютър.

Helbling E Zone – много ресурси за изучаване на английски език по системата JETSTREAM. 

Нужно е да се регистрирате в онлайн платформата на Helbling Languages и ще имате достъп до многобройни ресурси, упражнения за слушане, думи, граматика.

В курсовете по английски език може да преминете шест нива на обучение

От ниво А1 напълно начинаещи до ниво С1 напреднали според Общата европейска езикова рамка

Вижте подробно съдържанието на всяко от нивата

курс по английски език първо ниво А1

Курс по английски език за начинаещи първо ниво Beginner А1

Курсът е подходящ за хора, които никога не са изучавали английски език или имат само бегли познания и малък набор от думи.  Учебникът включва три от най-използваните времена, така че в края на обучението вие ще можете да се изразявате в сегашно, минало и бъдеще времеБроят на думите е около 1000 и са от най-популярните области на ежедневието. Това ниво е солидна основа за следващия учебник Elementary. 

 • Unit 1  Me and you, The Alphabet, to be  Numbers
 • Unit 2  People and things, to be, Plural Nouns, Irregular plurals, to be -The Imperative
 • Unit 3  My house is your house, Possessive ajectives, Possessive, have/has
 • Unit 4  Out and about  there is, there are, some, any, yes, no questions
 • Unit 5  Love life   Present Simple, like,love/dont like , dont love
 • Unit 6  Work and play  Present Simple,  Adverbs of frequency, can /  cant
 • Unit 7  A time and a place to be Past Simple, there was, there were
 • Unit 8  My Past  Past Simple regular, Past Simple irregular verbs, Past Simple questions,verbs
 • Unit 9 Warm weather, clothes   Present continuous be + – ing form, Present continuous questions
 • Unit 10 Make  one change  Present continuous v simple, a,an,the, countable/uncountable nouns, how much/how many/a lot of
 • Unit 11 Off on holiday  going to, would like to
 • Unit 12 Review 
курс по английски второ ниво А2

Курс по английски език второ ниво Elementary А1/A2

Курсът е подходящ за хора, които са изучавали английски език и имат известни познания и определен набор от думи. Всяко ниво е с подходящ обем граматика и лексика. Системата е разработена така, че всеки учебник  преговаря материала от предишния, с цел натрупване и затвърждаване на знанията и попълване на пропуските.

Освен преговор на трите най-използвани времена  Present Simple, Present Continuous и  Past Simple, на това ниво ще се запознаете и с Present Perfect. Броят на думите е около 1500 и са от най-популярните области на ежедневието.

 • Unit1 Who are you?  to be -affirmative,negative,questions, possessive adjectives-this,that,these,those
 • Unit 2  Family and home, have, there is ,there are
 • Unit 3  Leisure time Past simple, questions with who and what, why,when,which
 • Unit 4  Monday to Friday Present Simple, Adverbs of frequency, Questions with how
 • Unit 5  Amazing lives Past Simple- was/were born   there was , there were
 • Unit 6  How things began  Past Simple regular vers, irregular verbs  /affirmative,negative/questions            
 • Unit 7  Its delicious!  Present Perfect; Giving advice  and asking for advice –  should
 • Unit 8  Holidays  countable and uncountable nouns- a/some/any,  a lot of/much/many, how  often?
 • Unit 9  Clouds,clothes and careers   Present continuous, have to/don`t have to
 • Unit 10  Health and fitness   going to     Comparatives,  should
 • Unit 11   Going places    Present Perfect,   Past participles,been and gone
 • Unit 12   Extremes   Superlatives,  could/have to
курс по английски ниво В1 Pre-Intermediate

Курс по английски език за напреднали трето ниво Pre-Intermediate A2/B1

Това ниво включва всички основни времена и граматични категории в английския език. Преговаря предишните два учебника, но нивото на думите и изразите се покачва значително и като брой и като трудност.

Добре е да се включите в него ако знанията ви за Present Simple Tense, Present Continuous и Past Simple Tense са доста добри, и сте наясно с основните употреби на Present Perfect Tense. Това ще ви даде възможност да надградите знанията си с нови без затруднения, както и да обогатите запаса си от думи.

Препоръчително е да се направи входящ тест на място в офиса ни или онлайн.

 • Unit 1 Ways of learning Present Simple / Present continuous, to be, have,want ,need, Reflexive Pronouns
 • Unit 2  Amazing or crazy? Past Simple / Past Continuous, Past Simple-affirmative,negative,questions
 • Unit 3  Work and its problems  going to1 Present continuous for future use, will
 • Unit 4  How we live Present Perfect v Past Simple   for, since, already, yet, just
 • Unit 5  Getting away  must, mustnt/have to  ,dont have to/ can ,cant   might, may, will probably
 • Unit 6  Survival    Zero conditional   First conditional  Relative pronouns: who, which, that       
 • Unit 7  Danger Comaprison: a bit(more), a lot(less),  Comparison not as…as,   -ing forms as nouns
 • Unit 8  Go for it!   something, anything, everything,    make/let/help   Possessive pronouns -whose
 • Unit 9  What is the alternative?   verb + -ing form    Present Simple passive/Past Simple passive
 • Unit 10  The news and journalism  Past Perfect   Reported speech   say, tell
 • Unit 11  Artists and writers  Zero and first conditional   Second conditional   Purpose clauses
 • Unit 12  Special occasions  used t     Grammar review

Курс по английски език за напреднали четвърто ниво Intermedite B1+

Ниво INTERMEDIATE е доста високо и е подходящо за хора, които от дълго време изучават езика, но все още не умеят да боравят свободно с всички времена и конструкции научени до сега. На това ниво се прави паралел между времената  – сегашни, минали, бъдещи и това дава възможност на курсиста да затвърди знанията си и да работи върху по-успешното им прилагане в разговор.

Нивото на думите, изразите, фразовите глаголи е много високо. Курсистите намират това ниво за най-полезно и ефективно, защото се упражняват вече познати неща и те постепенно улягат в паметта и могат да бъдат използвани по-свободно и бързо.

 • Unit1 Water  Present Perfect v Past Simple   Modal verbs
 • Unit 2 Switch on!  Adverbs of frequency/Used to/Used to v usually  Present Perfect continuous / for and since
 • Unit 3  What music does   could/was able to/managed to  Past continuous/Past Perfect  Past conclusions-could,must,might have
 • Unit 4  Is it art?  Articles  Comparison: considerably, a little bit, a lot ,nearly,almost,far, much,significantly,slightly
 • Superlative sentences
 • Unit 5  Chill out!  something+make+someone+adjective  First conditional + unless  the most/the least/more…than/less…than
 • Unit 6  Consequences  Phrases for certainty and possibility   Second conditional  Past obligation and permission
 • Unit 7  Technology rules?  will be able to,will future and future continuous,hope   Future plans and predictions: going to ,will probably, Present continuous , might
 • Unit 8 Film  would and used to   Reported speeches
 • Unit 9  The good,the bad and the ugly    Passive voice-present and past simple   Passive: modals , have/get something done
 • Unit 10  A questions of beauty Wishes and regrets: if only   Third conditional   be able to
 • Unit 11  Games and temptations   Inderect questions   Defining relative clauses  Making sentences into questions
 • Unit 12  Survival and loss  Past Perfect review  Non-defining relative clauses  Tense review

Курс по английски език за напреднали пето ниво Upper-Intermedite B2

 • Unit1 Beginnings
 • Time and tense review 1: present simple, present continuous,present perfect,past simple,past continuous
 • Time and tense review 2: past simple,past perfect,present perfect simple,present perfect continuous
 • Time and tense review 3: going to ,will future,present continuous for future ,present simple for future ,future perfect,future continuous
 • Unit 2  Come to your senses! Relative clauses
 • Hedging: making cautions statements  Verb patterns 1: cause and effect
 • Unit 3  Watch  your language!
 • Comparison: quite a lot more, X times as many, the most, by a long way
 • Modal verbs
 • Cleft sentences
 • Unit 4  Conflict and resolution
 • Adverbs and adverbs phrases
 • Gerunds and participles
 • Future in the past
 • Unit 5  Telling tales  Narrative tenses    somewhere, everything     ‘d=had and would
 • Unit 6  The nature of sport Verb patterns 2: verb+- ing form, infinitive or that clause  Phrasal verbs
 • Unit 7  Heroes and villains   Reporting verbs and their patterns, Would and used to , Modal verbs: speculating about the past
 • Unit 8  This land is my land
 • Lesson 1 We are one  Reason and result clauses, Purpose clauses, Contrasting ideas
 • Unit 9  Getting away from it all   Passives 1-tenses   Tag questions,Passives 2-modal verbs
 • Unit 10  The environment   It is + adjective/noon + to
 • Sequencing events.Modifying adjectives ,showing degrees of enthusiasm using quite
 • Unit 11   Getting older   Zero and first conditionals,  Second conditionals,Third conditionals  wish/if only  Mixed conditionals.
 • Unit 12   Doing things together
 • Review 1:conditionals and cleft sentences. Review 2:reported speech
 • Review 3 : verb tenses and form
 • Review 4: questions stress and intonations in questions

Курс по английски език за много напреднали шесто ниво Advanced C1

 • Unit 1 Attitude
 • Overview of continuous & perfect verb forms
 • Spoken stance markers
 • Words with multiple meanings
 • Graffiti, Religion, Law, Bad attitudes
 • Писане A letter to a newspaper
 • Unit 2  Communication                            
 • The future with will
 • Cohesive devices, Mobile phone features
 • Clothes, Communication verbs
 • Unit 3  Hate
 • Adding emphasis, Uses of get
 • Expressing annoyance
 • Personal qualities & characteristics
 • Word-building, Words from a poem
 • Anger & annoyance idioms
 • Unit 4 Relationships                                                              
 • Modal verbs
 • Relationship problems, Breaking up
 • Formal & business language
 • Phrasal verbs
 • Unit 5  Clubs
 • Overview of passive forms
 • Distancing devices, Quantifiers with & without of
 • Collocations with club, Teenage problems
 • Words used as nouns & verbs
 • Unit 6 Children                                                         
 • Present & past habits
 • Spoken narrative techniques
 • Formal & less formal verbs
 • Personal characteristics, Vocabulary used to create an impact
 • Politically correct language
 • Unit 7 Happiness                                                                  
 • Regrets The past with present or future meaning
 • Emotional ups & downs
 • Action verbs, Advertising hooks, Types of humour
 • Unit 8 Numbers                                                        
 • Discourse markers, Modals in the past
 • Old-fashioned language
 • Positive & negative characteristics
 • Word-building, Codes
 • Spoken language, Compound adjectives            
 • Unit 9 Space
 • Giving information about things
 • Inversion after negative expressions
 • Urban areas, Phrasal verbs
 • Architecture, Verbs of movement
 • Unit 10 The end                                                                    
 • all / every / each, Participle clauses
 • Stance markers, Euphemisms
 • Cinema words, Text types
 • Unit 11   World English DVD                                  
 • Strictly Ballroom
 • The Secret of Happiness
 • Unit 12   Revision
ТЕСТ ЗА НИВО

Определете нивото си по английски език

ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ

Тук ще намерите много тестове и упражнения по английски език

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

Изберете си форма на обучение индивидуална или групова и вижте ценовите пакети и отстъпки!

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

IELTS

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.

ПОДГОТОВКА ЗА FCE

FCE

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.

ПОДГОТОВКА ЗА CAE

CAE

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.

ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

TOEFL

Прочетете подробно какво включват 4 те модула.

Направете примерни тестове за всеки модул.