сертификат на кеймбридж за деца

Изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива Starters, Movers и Flyers. Те са разработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години. Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

YLE_Certificates

ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕРТИФИКАТ НА КЕЙМБРИДЖ ЗА ДЕЦА

STARTERS * MOVERS * FLYERS

 • Обучението е 40 уч.ч
 • Цена 12,50 лв. уч.час 40 мин – индивидуално обучение
 • Цена 10 лв. уч. час 40 мин – полуиндивидуално обучение с двама души
 • Цена 280 лв.  – групово обучение минимум 5 деца
 • Подготовката включва много примерни тестове  включващи всички елементи на изпита – четене, писане, слушане и говорене

PRE A1 STARTERS (НАЧИНАЕЩИ)

На този тест се явяват деца на 7- 8 годишна възраст, които вече са имали около 100 часа чуждоезиково обучение по английски език.
По време на изпита детето ви ще трябва:
 • да разпознава цветовете на английски език
 • да отговори на съвсем прости въпроси за себе си
 • да отговори писмено с една дума на основни въпроси

Какъв е форматът на изпита?

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
20 минути

4 части 20 въпроса

Максимум пет значки

20  минути

5 части 25 въпроса

Максимум пет значки

3-5  минути

4 части

Максимум пет значки

 

STARTERS модули

Част 1 Голяма картинка, която показва хора, които вършат различни неща. Над и под картинката, има написани имена. Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен и дете и да свържат всяко име с правилния човек на голямата картинка.

Част 2 Кратък разговор между дете и възрастен и няколко въпроса. Децата слушат записа и записват верния отговор (име или число) след всеки въпрос.

Част 3 Пет кратки разговора между различни двойки хора. За всеки разговор има въпрос и три картинки. Децата трябва да слушат внимателно всеки разговор и да изберат правилния отговор (A, B или C).

Част 4 Голяма картинка, която има седем примера за един и същ предмет (например: седем топки или седем книги). Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен и дете и да оцветят всеки предмет  като използват цвета, който чуят в разговора.

Част 1 Пет картинки на предмети. Под всяка картинка има изречение което започва “ Това е …“ или “ Това са … “ .  Ако изречението е вярно, децата трябва да поставят отметка до картинката. Ако изречението е грешно, те трябва да поставят кръстче.

Част 2 Голяма картинка и няколко изречения за нея. Ако изречението е вярно, децата трябва да напишат ‘yes’ (да); ако изречението не е вярно, те трябва да напишат ‘no’ (не).

Част 3 Пет картинки на предмети. Децата трябва да намерят правилната дума на английски за дадения предмет. След всяка картинка има няколко чертички (- – -) , които показват колко букви има в думата и няколко разбъркани букви. Децата трябва да подредят буквите в правилния ред, за да образуват дума.

Част 4 Текст, който съдържа липсващи думи (празни места). Под текста има квадратче с няколко картинки и думи. Децата трябва да изберат правилната дума от квадратчето и да я препишат във всяко празно място.

Част 5 Три картинки, които разказват история. Всяка картинка има един или два въпроса. Децата трябва да разгледат картинките и да запишат отговора на всеки въпрос. Те трябва да напишат само една дума за всеки отговор.

Модул ГОВОРЕНЕ  се състои от четири части.

В първата част изпитващият ще поздрави детето и ще го попита как се казва. След това трябва да посочи няколко неща в една голяма картинка. Изпитващият показва няколко малки картинки на предмети. Казва три предмета и моли детето да ги посочи. След което изпитващият ще иска децата да поставят всяка картичка с дадения предмет някъде върху голямата картинка от част 1 (например:‘Put the shell under the tree’(Постави раковината под дървото)).

Във втората част изпитващият задава няколко въпроса по голямата картинка от част 1 (например: ‘What is this?’ (Какво е това?), ‘What colour is it?’(Какъв цвят е?)). На детето ще му бъде казано също ‘Tell me about …’ (Разкажи ми за….) един от предметите от голямата картинка.

В третата част изпитващият задава въпроси на детето за малките картинки на предмети от част 2 (например: ‘What is this?’ (Какво е това?), ‘Have you got a …?’(Имаш ли…?).

В четвъртата част изпитващият задава въпроси на детето за самия него (например age (възраст), family (семейство), friends (приятели)).

ВИЖТЕ ПРИМЕРЕН ИЗПИТ

A1 MOVERS

Второто от трите изпитни нива на Кеймбридж за деца (YLE). НИВО А1  Beginner – начинаещ според Европейската езикова рамка

За кого е предназначен изпитът?

Децата, които се явяват на този изпит, обикновено са на възраст между 8 и 11 години и са имали около 175 урока по английски език.
По време на изпита детето ви ще трябва:
 • да разбере основни инструкции на английски език
 • да попълни малък формуляр  или да отговори на въпроси за себе си
 • да отговори на въпроси и да запише дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.

Какъв е форматът на изпита?

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
25 минути

5 части  25 въпроса

Максимум пет значки

20  минути

6 части 35 въпроса

Максимум пет значки

3-5  минути

4 части

Максимум пет значки

 

MOVERS модули

Част 1 Голяма картинка, която показва хора, които вършат различни неща. Над и под картинката има няколко имена. Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен човек и дете и да свържат всяко име с правилния човек на голямата картинка.

Част 2 Кратък разговор между двама човека. Има страница от тетрадка с няколко липсващи думи (празни места). Децата трябва да чуят записа и да запишат липсваща дума или число на всяко празно място.

Част 3 Два комплекта картинки. Вляво, има няколко картинки на хора и техните имена или други именувани места или предмети. Вдясно, има комплект от картинки с букви, но без думи. Децата ще чуят разговор между двама човека и ще трябва да свържат всяка от картинките вдясно с една от именуваните картинки отляво.

Част 4  Пет кратки разговора. Има даден един въпрос и три картинки за всеки въпрос. Децата трябва да решат коя картинка показва верния отговор на въпроса и да отбележат в квадратчето под нея.

Част 5 Има дадена голяма картинка. Децата ще чуят внимателно разговор между възрастен и дете. Възрастният моли детето да оцвети различни предмети в картинката и да напише една дума. Децата трябва да следват инструкциите.

Част 1 Вляво, има осем картинки на различни неща с думата на английски под тях. Вдясно, има пет дефиниции (изречения, които описват или обясняват пет от осемте неща вляво). Децата трябва да преценят коя картинка отговаря на всяка дефиниция и да препишат вярната дума под нея.

Част 2 Кратък разговор между двама човека. Децата трябва да преценят какво отговаря вторият човек от разговора. (A, B or C).

Част 3 Текст с липсващи думи (празни места) в него. До текста има няколко малки картинки и думи. Децата трябва да преценят коя дума пасва на празното място и да я запишат. На последния въпрос, трябва да изберат най-подходящото заглавие за текста, като трябва да изберат от три възможни заглавия.

Част 4 Текст с липсващи думи (празни места). До линията, където трябва да се напише липсващата дума, има три възможни отговора. Децата трябва да решат кой отговор е верен и да напишат думата на празното място.

Част 5 Кратка история в три части. Всяка част от историята има картинка. След всяка част, децата трябва да попълнят изреченията свързани с историята, като използват една, две или три думи.

Част 6 Картинка с подсказващи изречения. Децата трябва да попълнят изреченията, да отговорят на въпросите и да напишат пълни изречения за картинката.

Модул ГОВОРЕНЕ  се състои от четири части.

В първата част изпитващият ще поздрави детето и ще го попита как се казва и на колко е години. После ще му покаже две картинки. Картинките са подобни, но имат няколко разлики. Изпитващият ще помоли детето да опише четири разлики в картинките.

Във втората част изпитващият показва четири картинки, които разказват история и разказва на детето по първата картинка. Детето трябва да продължи историята и да опише другите три картинки. Заглавието на историята и имената на главните герои  са дадени.

В третата част изпитващият показва на детето четири комплекта от по четири картинки. Във всеки комплект картинки, една от картинките е по-различна от останалите. Детето трябва да каже коя от картинките е различна и да обясни защо.

В четвъртата част изпитващият задава въпроси на детето за самия него (например: училище, уикенди, приятели и хобита).

Вижте видео примерен изпит

А2 FLYERS

Най-високото от трите нива изпити за сертификат на Кеймбридж за деца (YLE). НИВО А2: Основно (Elementary) според Общата европейска езикова рамка


За кого е предназначен изпитът?

Децата, които се явяват на този изпит са обикновено на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в училище около 2 – 3 години (около 250 часа чуждоезиково обучение).
По време на изпита детето ви ще трябва: 
 • да каже какви са разликите между две картини или разкази
 • да напише или разкаже кратък разказ на английски език
 • да задава въпроси и да използва минало време.

Какъв е форматът на изпита?

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
25 минути

5 части 25 въпроса

Максимум пет значки

40  минути

7 части 44 въпроса

Максимум пет значки

7-9 минути

4 части

Максимум пет значки

 

FLYERS модули

Част 1 Голяма картинка, която показва хора, които вършат различни неща. Над и под картинката има няколко имена. Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен човек и дете и да свържат всяко име с правилния човек на голямата картинка.

Част 2 Кратък разговор между двама човека. Има страница от тетрадка с няколко липсващи думи (празни места). Децата трябва да чуят записа и да запишат липсваща дума или число на всяко празно място.

Част 3 Два комплекта картинки. Вляво, има няколко картинки на хора и техните имена или други именувани места или предмети. Вдясно, има комплект от картинки с букви, но без думи. Децата ще чуят разговор между двама човека и ще трябва да свържат всяка от картинките вдясно с една от именуваните картинки отляво.

Част 4  Пет кратки разговора. Има даден един въпрос и три картинки за всеки въпрос. Децата трябва да решат коя картинка показва верния отговор на въпроса и да отбележат в квадратчето под нея.

Част 5 Голяма картинка. Децата трябва да чуят внимателно разговор между възрастен и дете и да оцветят различни предмети за три от въпросите и да напишат една дума за два от въпросите от картинката.

Част 1 Петнадесет думи и дефиниции (изречения, които описват или обясняват десет от петнадесетте думи). Децата трябва да запишат правилната дума до всяка дефиниция.

Част 2 Кратък разговор между двама човека. Всичко, което казва първия човек е принтирано на листа с въпросите с празни места за отговорите на втория човек. За всяко празно място, децата трябва да изберат верния отговор от списък (A–H).

Част 3 Текст с липсващи думи/празни места  (съществително, прилагателно или глагол). До текста има правоъгълник с думи в него. Децата трябва да изберат вярната дума за всяко празно място и да ги препишат. На последния въпрос, децата трябва да изберат най-подходящото заглавие за текста от три възможни заглавия.

Част 4 Текст с няколко липсващи думи (празни места). До линията, където трябва да е липсващата дума, има три възможни отговора. Децата трябва да решат кой отговори е верен и да препишат думата на празното място.

Част 5 Прочитат една историйка и после следват седем изречения за нея. Всяко изречение има празно място, което децата трябва да попълнят, като използват една, две, три или четири думи.

Част 6 Текст от писмо или дневник с пет празни места. Децата трябва да напишат липсващата дума на всяко празно място. Нямат списък с думи, от който да избират.

Част 7 Децата пишат кратка история по три картинки.

Модул ГОВОРЕНЕ  се състои от четири части:

В първата част  изпитващият ще поздрави детето и ще го попита за името, фамилията и възрастта му. После ще погледнат две картинки. Картинките са подобни, но имат някои разлики. Изпитващият ще помоли детето да опише четири разлики в картинките.

Във втората част и детето и изпитващият имат две подобни картинки (например: картинки на две различни класни стаи). Изпитващият има информация за едната снимка, а детето има информация за другата. Първо, изпитващият задава въпроси на детето за едната картинка, а после детето задава подобни въпроси за другата картинка.

В третата част изпитващият показва четири картинки, които разказват история и разказва за първата картинка. Детето трябва да продължи историята и да опише другите три картинки. Заглавието на историята и имената на главните герои са дадени.

В четвъртата част изпитващият ще зададе въпроси на детето за самия него (например: училище, хобита, рожден ден, семейство или ваканции).

Вижте видео примерен изпит