Администратор на лични данни в Езиков център Мисис Бийн е Мисис Бийн ЕООД с ЕИК: 200149380, с адрес на управление гр. Бургас, жк.“Братя Миладинови“, бл.39, вхГ.

Тази Декларация за поверителност описва вида на личната информация, която събираме за обучаемите лица, как можем да използваме информацията и с кого можем да я споделяме. В декларацията се описват и мерките, които предприемаме, за да защитим личната информация. В допълнение, ние Ви уведомяваме как можете да поискате от нас: да осъществявате достъп или променяте личната информация, която поддържаме за Вас, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили преди, и да отговорим на въпросите, които може да имате относно практиките ни за поверителност.

Цели на събирането и обработката на лични данни:

Поради естеството на дейността ни, която е свързана с езиково и професионални обучения, в периода, в който сте наши клиенти ще се налага да работим с Ваши лични данни. Така ще можете да бъдете идентифицирани. Тези лични данни ще се използват само от административният екип на Мисис Бийн ЕООД, за да можем да изпълним изисквания от закона за минимално изискуемата информация, която ще ни бъде необходима, за да Ви впишем в нашите регистри, за да придобиете сертификат за успешно преминато обучение. Тези данни няма да се трансферират или предават, няма да се ползват за други нужди. Когато работим по Европейски програми, част от Оперативна програма развитие на човешките ресурси, правилата за минимално необходимата информация ще бъдат наложени от Агенцията по заетостта.

Вид на личните данни, които се събират:

Освен трите имена и ЕГН, в процеса на работа може да се наложи да ни дадете Вашия телефонен номер или e-mail, за да може да се свържем с Вас или да Ви изпратим необходимата информация за предстоящ или текущ курс. Вие, като наши клиенти имате право на достъп до личните си данни, на коригиране или изтриване на Вашите данни, ограничаване на обработването или възражение срещу обработването. При желание да се откажете от услугите на нашата фирма, просто ни пишете или заповядайте в офиса и ползвайте правото си да бъдете забравен. Напомняме, че ние събираме лични данни само и единствено поради факта, че за всяко преминато обучение ще получите сертификат, и тъй като го правим поради тази причина записваме само минимално изискуемата информация.

Информацията, която се събира не може да се представя. Единствено изключение е информацията, която се събира за курсистите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която се разкрива пред ДБТ Бургас или Агенцията по заетостта в предвидените от Насоките за работа по ОП РЧР случаи.

Срокове за съхранение на личните данни:  

Данните се съхраняват за срок от 2 /две/ години. След изтичане на този срок няма да пазим Вашите лични данни.

Мерки за опазване на личните данни:

В Мисис Бийн ЕООД Вашите данни са защитени. Събира се минимално количество информация, която служи само и единствено за посочените цели и не се разкрива пред трети лица извън горепосочените. Мерките, които сме предприели са свързани с ограничен достъп до информацията, както на хартиен, така и на магнитен носител. Ние поемаме ангажимента за сигурността на Вашите данни.

Мисис Бийн ЕООД може да актуализира този документ.