Enter your keyword

Starters Movers Flyers

СЕРТИФИКАТ НА КЕЙМБРИДЖ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS - STARTERS * MOVERS * FLYERS

Разработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години, изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива (Starters, Movers и Flyers) и това насърчава децата да работят и да виждат как напредват.

сертификат на кеймбридж за деца

PRE A1 STARTERS

PRE A1 STARTERS (НАЧИНАЕЩИ) е първият от трите изпита на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

За кого е предназначен изпитът?

На този тест се явяват деца на 7-8 годишна възраст, които вече са имали около 100 часа чуждоезиково обучение по английски език.
По време на изпита детето ви ще трябва:
 • да разпознава цветовете на английски език
 • да отговори на съвсем прости въпроси за себе си
 • да отговори писмено с една дума на основни въпроси

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

Какъв е форматът на изпита?

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
20 минути

4 части 20 въпроса

Максимум пет значки

20  минути

5 части 25 въпроса

Максимум пет значки

3-5  минути

4 части

Максимум пет значки

 

Cambridge A1 Starters
YLE_Certificates

СЛУШАНЕ - LISTENING

20 МИНУТИ 4 ЧАСТИ /20 ВЪПРОСА

Какво има в част 1? Голяма картинка, която показва хора, които вършат различни неща. Над и под картинката, има написани имена. Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен и дете и да свържат всяко име с правилния човек на голямата картинка.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за имена и описания.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 2? Кратък разговор между дете и възрастен и няколко въпроса. Децата слушат записа и записват верния отговор (име или число) след всеки въпрос.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за числа и правопис.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 3? Пет кратки разговора между различни двойки хора. За всеки разговор има въпрос и три картинки. Децата трябва да слушат внимателно всеки разговор и да изберат правилния отговор (A, B или C).
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за определена информация.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 4? Голяма картинка, която има седем примера за един и същ предмет (например: седем топки или седем книги). Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен и дете и да оцветят всеки предмет  като използват цвета, който чуят в разговора.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за думи, цветове и предлози.
Колко въпроса има? 5

ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ - READING AND WRITING

(20 МИНУТИ) 5 ЧАСТИ / 25 ВЪПРОСА

Какво има в част 1? Пет картинки на предмети. Под всяка картинка има изречение което започва “ Това е …“ или “ Това са … “ .  Ако изречението е вярно, децата трябва да поставят отметка до картинката. Ако изречението е грешно, те трябва да поставят кръстче.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на  кратки изречения и разпознаване на думи
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 2? Голяма картинка и няколко изречения за нея. Ако изречението е вярно, децата трябва да напишат ‘yes’ (да); ако изречението не е вярно, те трябва да напишат ‘no’ (не).
Какво трябва да упражнява детето? Четене на изречения за дадена картинка. Писане на отговори с една дума.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 3? Пет картинки на предмети. Децата трябва да намерят правилната дума на английски за дадения предмет. След всяка картинка има няколко чертички (- – -) , които показват колко букви има в думата и няколко разбъркани букви. Децата трябва да подредят буквите в правилния ред, за да образуват дума.
Както трябва да упражнява детето? Правопис на отделни думи.
Колко въпроса има? 5
подготовка за сертификат на кеймбридж за деца
Какво има в част 4? Текст, който съдържа липсващи думи (празни места). Под текста има квадратче с няколко картинки и думи. Децата трябва да изберат правилната дума от квадратчето и да я препишат във всяко празно място.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на текст и записване на липсващи думи (съществителни).
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 5? Три картинки, които разказват история. Всяка картинка има един или два въпроса. Децата трябва да разгледат картинките и да запишат отговора на всеки въпрос. Те трябва да напишат само една дума за всеки отговор.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на въпроси, отнасящи се за история в картинки. Правопис на отговор с една дума.
Колко въпроса има? 5

ГОВОРЕНЕ - SPEAKING

ОТ 3 ДО 5 МИНУТИ / 4 ЧАСТИ

Модул ГОВОРЕНЕ  се състои от четири части.

В първата част изпитващият ще поздрави детето и ще го попита как се казва. След това трябва да посочи няколко неща в една голяма картинка. Изпитващият показва няколко малки картинки на предмети. Казва три предмета и моли детето да ги посочи. След което изпитващият ще иска децата да поставят всяка картичка с дадения предмет някъде върху голямата картинка от част 1 (например:‘Put the shell under the tree’(Постави раковината под дървото)).

Във втората част изпитващият задава няколко въпроса по голямата картинка от част 1 (например: ‘What is this?’ (Какво е това?), ‘What colour is it?’(Какъв цвят е?)). На детето ще му бъде казано също ‘Tell me about …’ (Разкажи ми за….) един от предметите от голямата картинка.

В третата част изпитващият задава въпроси на детето за малките картинки на предмети от част 2 (например: ‘What is this?’ (Какво е това?), ‘Have you got a …?’(Имаш ли…?).

В четвъртата част изпитващият задава въпроси на детето за самия него (например age (възраст), family (семейство), friends (приятели)).

ВИЖТЕ ПРИМЕРЕН ИЗПИТ

A1 MOVERS

A1 MOVERS е второто от трите изпитни нива на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи децата да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове.
НИВО А1 (BEGINNER – НАЧИНАЕЩ) според Европейската езикова рамка

За кого е предназначен изпитът?

Децата, които се явяват на този изпит, обикновено са на възраст между 8 и 11 години и са имали около 175 урока по английски език.
По време на изпита детето ви ще трябва:
 • да разбере основни инструкции на английски език
 • да попълни малък формуляр  или да отговори на въпроси за себе си
 • да отговори на въпроси и да запише дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

Какъв е форматът на изпита?

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
25 минути

5 части  25 въпроса

Максимум пет значки

20  минути

6 части 35 въпроса

Максимум пет значки

3-5  минути

4 части

Максимум пет значки

 

подготовка за сертификат на кеймбридж
richmond_practice_tests

СЛУШАНЕ - LISTENING

ОКОЛО 25 МИНУТИ 5 ЧАСТИ /25 ВЪПРОСА

Какво има в част 1? Голяма картинка, която показва хора, които вършат различни неща. Над и под картинката има няколко имена. Децата трябва да слушат внимателно разговор между възрастен човек и дете и да свържат всяко име с правилния човек на голямата картинка.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за имена и описания.
Колко въпроса има? 5
movers2
movers
Какво има в част 2? Кратък разговор между двама човека. Има a очерание или страница от тетрадка с няколко липсващи думи (празни места). Децата трябва да чуят записа и да запишат липсваща дума или число на всяко празно място.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за имена, правопис и друга информация.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 3? Два комплекта картинки. Вляво, има няколко картинки на хора и техните имена или други именувани места или предмети. Вдясно, има комплект от картинки с букви, но без думи. Децата ще чуят разговор между двама човека и ще трябва да свържат всяка от картинките вдясно с една от именуваните картинки отляво.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за думи, имена и подробна информация.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 4? Пет кратки разговора. Има даден един въпрос и три картинки за всеки въпрос. Децата трябва да решат коя картинка показва верния отговор на въпроса и да отбележат в квадратчето под нея.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за определена ифнормация.
Колко въпроса има? 5

Part 5

Какво има в част 5? Има дадена голяма картинка. Децата ще чуят внимателно разговор между възрастен и дете. Възрастният моли детето да оцвети различни предмети в картинката и да напише една дума. Децата трябва да следват инструкциите.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за думи, цветове и конкретна информация.
Колко въпроса има? 5

ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ - READING AND WRITING

(30 МИНУТИ) 6 ЧАСТИ / 35 ВЪПРОСА

Какво има в част 1? Вляво, има осем картинки на различни неща с думата на английски под тях. Вдясно, има пет дефиниции (изречения, които описват или обясняват пет от осемте неща вляво). Децата трябва да преценят коя картинка отговаря на всяка дефиниция и да препишат вярната дума под нея.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на кратки дефиниции и свързване с подходящата дума. Писане на думи.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 2? Кратък разговор между двама човека. Децата трябва да преценят какво отговаря вторият човек от разговора. (A, B or C).
Какво трябва да упражнява детето? Четене на разговор. Избиране на правилните отговори.
Колко въпроса има? 6
Какво има в част 3? Текст с липсващи думи (празни места) в него. До текста има няколко малки картинки и думи. Децата трябва да преценят коя дума пасва на празното място и да я запишат. На последния въпрос, трябва да изберат най-подходящото заглавие за текста, като трябва да изберат от три възможни заглавия.
Какво трябва да упражнява детето? Четене за конкретна информация и съдържание (главната идея на текста). Писане на думи.
Колко въпроса има? 6
Какво има в част 4? Текст с липсващи думи (празни места). До линията, където трябва да се напише липсващата дума, има три възможни отговора. Децата трябва да решат кой отговор е верен и да напишат думата на празното място.
Какво трябва да упражнява детето? Четене и разбиране на действителен текст. Граматика. Писане на думи.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 5? Кратка история в три части. Всяка част от историята има картинка. След всяка част, децата трябва да попълнят изреченията свързани с историята, като използват една, две или три думи.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на кратка история. Попълване на изречения.
Колко въпроса има? 7
Какво има в част 6? Картинка с подсказващи изречения. Децата трябва да попълнят изреченията, да отговорят на въпросите и да напишат пълни изречения за картинката.
Какво трябва да упражнява детето? Попълване на изречения, отговаряне на въпроси и писане на изречения по картинка.
Колко въпроса има? 6

ГОВОРЕНЕ - SPEAKING

ОТ 5 ДО 7 МИНУТИ / 4 ЧАСТИ

Модул ГОВОРЕНЕ  се състои от четири части.

В първата част изпитващият ще поздрави детето и ще го попита как се казва и на колко е години. После ще му покаже две картинки. Картинките са подобни, но имат няколко разлики. Изпитващият ще помоли детето да опише четири разлики в картинките.

Във втората част изпитващият показва четири картинки, които разказват история и разказва на детето по първата картинка. Детето трябва да продължи историята и да опише другите три картинки. Заглавието на историята и имената на главните герои  са дадени.

В третата част изпитващият показва на детето четири комплекта от по четири картинки. Във всеки комплект картинки, една от картинките е по-различна от останалите. Детето трябва да каже коя от картинките е различна и да обясни защо.

В четвъртата част изпитващият задава въпроси на детето за самия него (например: училище, уикенди, приятели и хобита).

Вижте видео примерен изпит

A2 FLYERS

А2 FLYERS е най-високото от трите нива изпити по английски на Кеймбридж за деца (YLE) от 7 до 12 годишна възраст. Изпитът показва, че детето ви може да разбира обикновени ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език.

НИВО А2: Основно (Elementary) според Общата европейска езикова рамка

За кого е предназначен изпитът?

Децата, които се явяват на този изпит са обикновено на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в училище около 2 – 3 години (около 250 часа чуждоезиково обучение).
По време на изпита детето ви ще трябва: 
 • да каже какви са разликите между две картини или разкази
 • да напише или разкаже кратък разказ на английски език
 • да задава въпроси и да използва минало време.

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

Какъв е форматът на изпита?

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
25 минути

5 части 25 въпроса

Максимум пет значки

40  минути

7 части 44 въпроса

Максимум пет значки

7-9 минути

4 части

Максимум пет значки

 

подготовка за сертификат на кеймбридж за деца

СЛУШАНЕ - LISTENING

25 МИНУТИ 5 ЧАСТИ /25 ВЪПРОСА

Какво има в част 1? Голяма картинка, която показва хора, които правят различни неща. Над и под картинката има няколко имена. Децата трябва да чуят внимателно разговор между възрастен и дете и да свържат всяко име с правилния човек на голямата картинка.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за имена и описания.
Колко въпроса има? 5
flyers listening
Какво  има в част 2? Кратък разговор между двама човека. Има очертание или страница от тетрадка с няколко липсващи думи (празни места). Децата трябва да чуят записа и да запишат липсващата дума или число на празното място.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за имена, правопис и друга информация.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 3? Два комплекта картинки. Вляво, има няколко картинки на хора и техните имена или други именувани места и предмети. Вдясно, има комплект от картинки с букви, но без думи. Децата трябва да чуят разговор между двама човека и да свържат всяка картинка отдясно с една от именуваните картинки отляво.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за думи, имена и подробна информация.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 4? Пет кратки разговора. Има даден въпрос и три картинки за всеки разговор. Децата трябва да решат коя картинка показва правилния отговор на въпроса и да отбележат в квадратчето под нея.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за определена информация.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 5? Голяма картинка. Децата трябва да чуят внимателно разговор между възрастен и дете и да оцветят различни предмети за три от въпросите и да напишат една дума за два от въпросите от картинката.
Какво трябва да упражнява детето? Слушане за думи, цветове и конкретна информация.
Колко въпроса има? 5

ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ - READING AND WRITING

(40 МИНУТИ) 7 ЧАСТИ / 44 ВЪПРОСА

Какво има в част 1? Петнадесет думи и дефиниции (изречения, които описват или обясняват десет от петнадесетте думи). Децата трябва да запишат правилната дума до всяка дефиниция.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на дефиниции и свързване с думите, които отговарят на дефиницията. Писане на думи.
Колко въпроса има? 10
Какво има в част 2? Кратък разговор между двама човека. Всичко, което казва първия човек е принтирано на листа с въпросите с празни места за отговорите на втория човек. За всяко празно място, децата трябва да изберат верния отговор от списък (A–H).
Какво трябва да упражнява детето? Четене и попълване на непрекъснат диалог. Писане на букви.
Колко въпроса има? 5
Какво има в част 3? Текст с липсващи думи/празни места  (съществително, прилагателно или глагол). До текста има правоъгълник с думи в него. Децата трябва да изберат вярната дума за всяко празно място и да ги препишат. На последния въпрос, децата трябва да изберат най-подходящото заглавие за текста от три възможни заглавия.
Какво трябва да упражнява детето? Четене за конкретна информация и съдържание. Писане на думи.
Колко въпроса има? 6
Какво има в част 4? Текст с няколко липсващи думи (празни места). До линията, където трябва да е липсващата дума, има три възможни отговора. Децата трябва да решат кой отговори е верен и да препишат думата на празното място.
Какво трябва да упражнява детето? Четене и разбиране на действителен текст. Писане на думи. Граматика.
Колко въпроса има? 10
Какво има в част 5? Прочитат една историйка и после следват седем изречения за нея. Всяко изречение има празно място, което децата трябва да попълнят, като използват една, две, три или четири думи.
Какво трябва да упражнява детето? Четене на историйка. Попълване на изречения.
Колко въпроса има? 7
Какво има в част 6? Текст от писмо или дневник с пет празни места. Децата трябва да напишат липсващата дума на всяко празно място. Нямат списък с думи, от който да избират.
Какво трябва да упражнява детето? Четене и разбиране на кратък текст.
Колко въпроси има? 5
Какво има в част 7? Децата пишат кратка история по три картинки.
Какво трябва да упражнява детето? Писане на кратка история.
Колко въпроси има? 1

ГОВОРЕНЕ - SPEAKING

ОТ 7 ДО 9 МИНУТИ / 4 ЧАСТИ

Модул ГОВОРЕНЕ  се състои от четири части:

В първата част  изпитващият ще поздрави детето и ще го попита за името, фамилията и възрастта му. После ще погледнат две картинки. Картинките са подобни, но имат някои разлики. Изпитващият ще помоли детето да опише четири разлики в картинките.

Във втората част и детето и изпитващият имат две подобни картинки (например: картинки на две различни класни стаи). Изпитващият има информация за едната снимка, а детето има информация за другата. Първо, изпитващият задава въпроси на детето за едната картинка, а после детето задава подобни въпроси за другата картинка.

В третата част изпитващият показва четири картинки, които разказват история и разказва за първата картинка. Детето трябва да продължи историята и да опише другите три картинки. Заглавието на историята и имената на главните герои са дадени.

В четвъртата част изпитващият ще зададе въпроси на детето за самия него (например: училище, хобита, рожден ден, семейство или ваканции).

Вижте видео примерен изпит

ПРЕДЛАГАМЕ ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА STARTERS * MOVERS * FLYERS

 • Обучението е 40 уч.ч
 • Цена 10 лв. уч.ч – индивидуално обучение
 • Цена 8 лв. у. ч – полуиндивидуално обучение с двама души
 • Цена 250 лв.  – групово обучение минимум 5 деца
 • Подготовката включва много примерни тестове  включващи всички елементи на изпита – четене, писане, слушане и говорене